Skip to Main Content
Go to Penn Libraries homepage   Go to Guides homepage

Sources for Modern and Contemporary China and Taiwan

Significant Chinese-Language Reference Books

 民国佛教期刊文献集成  Min guo Fojiao qi kan wen xian ji cheng  (BQ 3 M564 2006 Index.1-Index.4)

 二十世纪中国人物传记:资料索引  Er shi shi ji Zhongguo ren wu zhuan ji  (DS 754.19 E7 2010 v. 1-4)

 中国抗日战争史地图集  Zhongguo kang ri zhan zheng shi di tu ji  (G2306.S6 Z455 1995)

 Indexes of periodicals and other primary sources on women in Chinese history (HQ 1766--HQ 1861 Call Numbers)

Communist Party History (JQ 1519 Call Numbers)

 Dictionaries of idiomatic Chinese 俗语 su yu and 成语 cheng yu  (PL 1271 W5 1920-PL 1273 Z46 1989 Call Numbers)

Language Dictionaries (Chinese-Chinese, Chinese-English, Chinese-miscellaneous other languages)  (PL 1420--PL 1498 Call Numbers)

汉语大词典  Han yu da ci dian  (PL 1420 H36 1987 V. 1-13)

Dictionaries of Chinese dialects  (PL 1510--PL 1900)

Reference works and research guides on modern and contemporary Chinese literature and film  (PL 2277--PN 1993.5 Call Numbers)

 

 

 

Significant English-Language Reference Books

Essays, Interviews, Recollections and Unpublished Material of Gu Cheng, Twentieth-Century Chinese Poet: The Poetics of Death  (DL 2874.C492 Z6 1999)

Columbia History of Chinese Literature  (PL 2265 C65 2001)

Journals and Magazines (Most Recent Issues)

北京大学学报 (哲学社会科学版)  Beijing da xue xue bao (zhe xue she hui ke xue ban)

读书  Du shu

复旦学报  Fudan xue bao

近代史研究  Jin dai shi yan jiu

历史研究  li shi yan jiu

民族研究  min zu yan jiu

文学评论  wen xue ping lun

哲学研究  zhe xue yan jiu

中国科技史杂志  Zhongguo ke ji shi za zhik

中国史研究动态  Zhongguo shi yan jiu dong tai

中国语文  Zhongguo yu wen

中国哲学史  Zhongguo zhe xue shi

中国宗教  Zhongguo zong jiao

中华医史杂志  Zhong hua yi shi za zhi

Penn Libraries Home Franklin Home
(215) 898-7555